Mô hình tổ chức

Giới thiệu

Mô hình tổ chức

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
BAN KIỂM SOÁT
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
CƠ QUAN NGHIỆP VỤ
 • Phòng Kế hoạch Kinh doanh
 • Phòng Kế hoạch Đầu tư
 • Phòng Marketing
 • Phòng Tài chính Kế Toán
 • Phòng Kiếm toán nội bộ
 • Phòng Công nghệ thông tin
 • Phòng Chính trị
 • Phòng Tham mưu
 • Phòng Kỹ thuật
 • Phòng Hậu cần
 • Văn phòng
 • Phòng Tổ chức lao động - Tiền lương
 • Trung tâm dịch vụ Logistic Tân Cảng