OTHER SERVICES

Tiên phong và khát vọng lớn mạnh, vươn xa - en

Bên cạnh 3 trụ cột chính của TCT Tân Cảng Sài Gòn, còn có các dịch vụ phụ trợ phục vụ cho hoạt động khai thác Cảng và Logistics như: xây dựng, thiết kế công trình. Phát huy lợi thế cơ sở cảng, logistics để trở thành môi trường thực tiễn cho họat động đào tạo nguồn nhân lực và các dịch vụ khác.

Our Subsidiaries

Services of SNP's Subsidiaries