Subsidiaries in the system of
Saigon Newport Corporation

Công ty con - en

EN Công ty TNHH MTV 100% vốn của công ty mẹ

Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Tân Cảng - en

Công ty TNHH MTV Tân cảng Cái Mép Thị Vải - en

Công ty TNHH MTV 128 - en

Công ty TNHH MTV Hải sản Trường Sa - en

EN Công ty con do công ty mẹ sở hữu > 50% vốn

Công ty CP ICD Tân cảng Sóng Thần - en

Công ty CP Tân Cảng Cái Mép - en

Công ty CP Đại lý Giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng - en

Công ty CP vận tải Thủy Tân Cảng - en

Công ty CP Vận tải bộ Tân Cảng - en

Công ty CP Kho vận Tân Cảng - en

Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật Tân Cảng - en

Công ty CP Tân cảng Hiệp Phước - en

Công ty CP Tân Cảng Tây Ninh - en

Công ty liên kết - en

Công ty liên kết do công ty mẹ sở hữu < 50% vốn

Công ty CP Vận tải Biển Tân Cảng - en

Công ty CP Dịch vụ Biển Tân Cảng - en

Công ty CP Cảng Cát Lái - en

Công ty CP Tân Cảng Phú Hữu - en

Công ty CP liên kết đầu tư - en