Achievement & Reward

About us

EN Kết quả sản xuất kinh doanh

Thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh: hơn 30 năm qua (1989 - 2020), Tân Cảng Sài Gòn đã tiếp nhận

85.000Lượt tàu kinh tế

img
img

Tổng sản lượng container
năm 2020 thông qua cảng đạt
8.882.533 teu

bg

Throughput in the Development Processes

Awards

EN Giải thưởng 2020

EN Giải thưởng 2020

EN Giải thưởng 6

EN Giải thưởng 6

EN Giải thường 5

EN Giải thường 5

EN Huân chương hạng nhất

EN Huân chương hạng nhất

EN Thương hiệu quốc gia (2020)

EN Thương hiệu quốc gia (2020)

EN Danh hiệu anh hùng lao động thời kỳ đổi mới (2004)

EN Danh hiệu anh hùng lao động thời kỳ đổi mới (2004)