Đơn vị thành viên
Hệ thống Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn

Công ty con

Công ty TNHH MTV
100% vốn của công ty mẹ

Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Tân Cảng

Công ty TNHH MTV Tân cảng Cái Mép Thị Vải

Công ty TNHH MTV 128

Công ty TNHH MTV Hải sản Trường Sa

Công ty con do công ty mẹ sở hữu > 50% vốn

Công ty CP ICD Tân cảng Sóng Thần

Công ty CP Tân Cảng Cái Mép

Công ty CP Đại lý Giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng

Công ty CP vận tải Thủy Tân Cảng

Công ty CP Vận tải bộ Tân Cảng

Công ty CP Kho vận Tân Cảng

Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật Tân Cảng

Công ty CP Tân cảng Hiệp Phước

Công ty CP Tân Cảng Tây Ninh

Công ty liên kết

Công ty liên kết do công ty mẹ sở hữu < 50% vốn

Công ty CP Vận tải Biển
Tân Cảng

Công ty CP Dịch vụ Biển
Tân Cảng

Công ty CP Cảng Cát Lái

Công ty CP Tân Cảng Phú Hữu

Công ty CP liên kết đầu tư

Công ty 1

Công ty 2 rtete